Tel , Whatsapp , SMS : 0 850 466 53 53

Tur Satış Sözleşmesi

Bu sözleşme, müşteri (adı soyadı yazılı olan ilgili programdaki turu satın alan gerçek kişi ) ile Seyahat 53 Turizm arasında imzalanmıştır. Yukarıda imzası olan, ürünü satın alan gerçek kişi müşteri, Seyahat 53 Turizm de acenta olarak anılacaktır.Bu sözleşme, 1618 Sayılı SAK, 4077 Sayılı TKHK, San. Bak. Paket Tur Sözl. Uygulama Usul ve Esasları Hk. Kanun, Kütahya Çizelgesi, Otel Acente Müşteri ilişkileri Kanun ve Yöni ile yasal mevzuata göre düzenlenmiştir. Sözleşmede yer almayan maddeler hakkında bu mevzuat uygulanacaktır. İmzasız, kaşesiz evraklar geçersizdir. Kapalı gruplar için ayrıca ek sözleşme yapılır.
 
1. Bu sözleşmenin imzalanmasından sonra, müşteri ürünü satın almış kabul edilir. Yurt içi turlarda tur başlangıç tarihinden en az 18  gün ve öncesinde müşteri gerekçe göstermeksizin turu iade ve iptal hakkına sahiptir. Bu halde, acenta tarafından kayıt evrakları müşteriden teslim alınarak ücreti iade edilir. Turun başlangıcına 18 gün ve daha az zaman kala müşteri turun iptal ve iadesini isteyemez. Buna rağmen Müşteri turun iptalini istediği takdirde, tur ücretinin tamamı müşteriden tahsil edilir.
 
2. Müşteri tarafından acentaya beyan edilen, sözleşme ve eklerinde yazılı telefon numaraları,elektronik posta adresleri, faks numaraları, iletişim ve ikamet adresleri, yasal bildirim adresleri olup bu numara ve adreslere yapılacak tüm yazılı ve sözlü bildirimler, usulüne uygun olarak yapılmış kabul edilecektir. Bu bildirimlerin, bilgi eksikliği veya adres değişikliği nedeniyle yapılamaması halinde dahi bildirim yapılmış kabul edilir.
 
3. Tur programı, sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olup müşteri, sözleşme eki ve tanıtım broşürü niteliğindeki tur programını imzalayarak kabul etmiş sayılır. Müşteri sözleşmeyi ve eklerini imzalayıp, tur bedelini veya ilk taksidini ödediği tarihte kesin kayıt yapmış kabul edilir. Taraflar, sözleşmeden doğan yükümlülüklerini gereği ifa edeceklerdir. Müşteri kendi adına kayıt ettirdiği kişilerin de sözleşmeye uyacaklarını taahhüt eder. Sözleşmede imzası bulunmayan ancak geziye katılan müşteriler, kendi adlarına görevlendirdikleri müşterinin işbu sözleşmeyi ve eklerini imzalamasıyla sözleşme hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar. Müşteriler ve beraberlerindekiler, rehber talimatlarına, sözleşmeye ve eklerine uygun hareket etmeyi taahhüt ve kabul eder. Müşterilerin, Rehbere bildirimde bulunmadan ve yönlendirmelerine aykırı düşecek şekilde, bireysel olarak gruptan ayrılmaları,kısa bir süre için dahi olsa gruptan bağımsız hareket etmeleri sözleşmeye aykırı olup, bu halde müşterilerin uğrayabileceği zararlardan acenta sorumlu değildir. Müşterilerin, tur esnasında uyumu ve diğer müşterilerin huzurunu bozacak davranışlar sergilemesi halinde bu durum bir tutanakla tespit edilir ve müşterinin tur ile ilişiği kesilerek, geziden ayrılması sağlanır. Bu halde, acentanın hiçbir bedel iade etme sorumluluğu bulunmamaktadır. Müşteri gezi esnasında Rehber, hava ve yol koşullarına göre tur programında, programda kullanılan ulaşım araçlarının türünde(örneğin deniz yerine kara ulaşım aracı tercih edilmesi) değişiklik yapabilir. Hareket saatinde hazır bulunmayan, tur otobüsünü veya ara nakil vasıtalarını kaçıran müşteriden tur ücretinin tamamı tahsil edilir. Müşterilerin büyük ebatlı, kokan, akan,veya patlayıcı,yanıcı, diğer müşterileri rahatsız edici bagajları acente tarafından asla alınmaz. Kaydedilen müşteri sayısının, turun düzenlenmesi için gerekli müşteri sayısına ulaşmaması veya sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa edilememesinin tüketicinin kusuruna veya mücbir sebebe dayanması halinde bu durum acentanın haklı fesih sebebidir. Bu durumlardan acenta sorumlu tutulamaz. Acentanın kusuru ile sorumluluğunu gerektiren hallerde Kütahya Çizelgesi uygulanır. Müşterilerin turlarda çekilen video-fotoğrafların gerek rehber gerek müşterilerin herhangi biri tarafından Acenta ya verilmesi durumunda Acenta herhangi bir reklam çalışmasında bu fotoğraf-video yu kişilerden izinsiz istediği gibi tasarrufta bulunur.
 
4.Müşterinin, tur esnasında keyfi olarak, geçersiz mazeretler ileri sürerek turu terk etmesi ücretinin iadesini gerektirmez. Ancak müşterinin, acenta yetkilisi, tur lideri veya rehberinin muvafakat vereceği mazeretlerinin bir tutanakla belgelenmesi halinde, tutanak tarihine kadar faydalandığı tur bedeli düşüldükten sonra arta kalan bir meblağ olması halinde, bu bakiye tur bitim tarihinden itibaren 30 gün içinde iade edilir. Müşteri acentanın onayı olmadan seyahat hakkını asla üçüncü kişilere devredemez. Buna rağmen bir devir gerçekleştirilmesi halinde, acentanın devreden ve devralana karşı hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Eğer acentanın onayı ile seyahat hakkı 3. Kişilere devredilirse, seyahat hakkını devralan kişi sözleşme ve eklerindeki bütün şartları kabul etmiş sayılır. Bu halde, devredenle devralan acentaya karşı müştereken ve müteselsilen sorumlulardır.
 
5. Programda acente tarafından gezinin iptal şartları bellidir. Ayrıca turun gerçekleşeceği ülkede veya bölgede terör,sel,grev,olumsuz  hava koşulları,savaş,terör olayı veya ihtimali, gibi mücbir sebepler ve/veya idari mercilerin tasarruflarının turun gerçekleşmesini imkansız hale getirebilecek ve/veya programa bağlı kalınmasını engelleyecek olay ve kararların vuku bulması halinde acenta, müşteri tarafından kendisine bildirilmiş olan iletişim ve tebligat adreslerine yapılacak bildirim ile müşteriyi haberdar ederek turu iptal, erteleme hakkını saklı tutar.
 
 6. Olağanüstü bir durumun gerçekleşmesi ve yaşanabilecek herhangi bir ciddi aksaklık halinde, acenta programda yazılı olan oteli, aynı şartları haiz olan bir emsali ile değiştirme hakkına sahiptir. Müşterilerin önceden yaptırdıkları eşleşmelerden ( DBL veya TRPL odada PP satışlarla ilgili ) ve oda arkadaşlarıyla aralarındaki anlaşmazlıklardan acenta maddi veya manevi sorumlu değildir.
 
7. Gezi esnasında yaşanabilecek tur, nakil ve ara nakil araçlarının karışacağı trafik kazaları dahil tüm kazalarda yaşanacak yaralanma, ölüm, kayıp eşya vs hallerde maddi ve manevi tazminat yükümlülüğü taşıma şirketlerinin ve sigortaların sorumluluğundadır. Bu kapsamda acenta sorumlu tutulamaz.
 
8. Turizm Bakanlığı belgeli veya belediye işletme ruhsatlı otellerden, restoranlardan, otobüs, tren,uçak, feribot gibi taşıyıcı şirketlerin ve diğer işletmelerin hatalı işletmelerinden, iptal ve gecikmelerden kaynaklanacak maddi-manevi tazminat taleplerinden bu işletmeler sorumlu olup, acentanın bu kapsamda müşteriye karşı sorumluluğu bulunmamaktadır. Turlarda otel yönetimi tarafından oda belirlendiğinden, acenta yapılacak odalamalardan memnuniyetsizlik halinde sorumlu tutulamaz. Acenta gerekirse programda ve nakillerde her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir.
 
9. Taksitli ödemelerde, müşteri tarafından imzalanan tahsilat makbuzunda yazılı vadelerde ödenmeyen taksitlere, gün hesabı yapılmaksızın her ay için % 5 gecikme faizi uygulanır. Taksitlerden birinin vadesinde ödenmemesi halinde, diğer tüm taksitler de muaccel olacaktır. Sözleşme bedelinin ödenmemesi halinde tahsili amacıyla yasal yollara başvurulacaktır.
 
10.Turlarımız,karayolu ile 1300 km mesafe kat eden bölgelere 28 kişi ve üzeri sayıyı geçmesi durumunda otobüs ile seyahat edecektir.

-Karayolu ile 1300 km ve altı bölgelere; 28-46 kişi aralığında (yol otobüse uygun olması şartı ile)otobüs,20-28 kişi aralığında (yol Midibüse uygun olması şartı ile) midibüs,10-19 kişi aralığında minibüs le seyahat edecektir. Belirtilen sayıların oluşmaması durumunda ,acentemiz turu iptal etme hakkına sahiptir. Bu durum tur hareket etmeden önce misafirlere mesaj,sms yada telefonla bilgisi verilir. -ÖNEMLİ NOT:Hareket saati baz alınarak haftalık turlarımız için (5 gün ve üzeri konaklamalı) 5 gün, Yarı haftalık turlarımız için (3 veya 4 gece konaklamalı) 4 gün, Haftasonu turlarımız için(bir veya iki gece konaklamalı) 2 gün ve Günübirlik turlarımız için(konaklamasız) 18 saat önce misafirlere mesaj,sms yada telefon yoluyla iptal bilgisi verilir. İptal hesaplaması,turun hareket saati baz alınarak yapılır.

11.İşbu sözleşme 10 madde ve iki nüsha olarak tanzim edilmiş olup, bir sureti müşteriye verilmiştir. İhtilaf vukuunda, TÜRSAB tahkim kurulu ile Ankara İcra Daireleri ve Mahkemeleri yetkilidir..